Поштовани родитељи будућих првака, све информације о упису деце у 1. разред можете да прочитате у опширнијем тексту или у менију Актуелно/Прваци.

Распоред отворених врата наставника можете да погледате у распореду часова предметне наставе.

Распоред отворених врата учитеља можете да погледате у распореду часова разредне наставе.


Савет родитеља школе чини по један представник родитеља свих одељења. Он расправља и помаже у решавању свих битних питања из живота и рада школе. Досадашња искуства у раду школског Савета врло су позитивна, а у току ове школске године, Савет ће се бавити и расправљати о следећим питањима:

 • Конституисање новог школског Савета родитеља
 • Разматрање Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе у школској 2018/2019. години
 • Разматрање Годишњег плана рада школе за 2019/2020.
 • Извештај о раду Савета родитеља у протеклој години
 • Договор око новчаних потраживања од ученика (осигурање ученика, претплата за штампу, културно-забавне активности)
 • Избор агенције за извођење екскурзије и одређивање дневнице за наставнике
 • Избор агенције за обезбеђење школе и осигурање ученика
 • Избор представника за Стручни актив за развојно планирање и друге тимове у школи
 • Резултати уписа ученика 8. разреда у средње школе
 • Разматрање и усвајање Плана рада Савета за 2019/2020.годину
 • Договор око наставка активности помоћи родитеља школи, анализа досадашњих искустава и ефеката
 • Извештај о успеху и понашању ученика на крају првог класификационог периода шк. 2019/2020.године
 • Разматрање извештаја о реализованим екскурзијама
 • Разматрање успеха успеха ученика на крају првог полугодишта и предлог мера за унапређење васпитно образовног рада
 • Остваривање програма професионалне оријентације
 • Извештај о здравственом стању ученика
 • Информација о програмима и начину реализације школских излета
 • Избор уџбеника за школску 2020/2021. годину
 • Задовољство родитеља програмом сарадње са породицом (анкета), сугестије за наредно полугодиште
 • Избор правца екскурзија и рекреативне наставе за школску 2020/2021.
 • Разматрање успех ученика на трећем класификационом периоду
 • Разматрање предлога изборних предмета за идућу шк.годину
 • Разматрање извештаја о реализацији наставе у природи и излета ученика
 • Разматрање резултати ученика на такмичењу у току године
 • Разматрање успеха ученика на крају школске године
 • Извештај о самовредновању квалитета рада установе у току 2019/2020. год.
 • Запажања чланова Савета о раду школе, предлози и сугестије за наредну школску годину

Обавештавамо Вас да часове у школи можете да посетите сваке прве недеље у месецу, по следећем распореду:

2019.година

септембар - понедељак
октобар - уторак
новембар - среда
децембар - четвртак

2020.година

јануар - петак
фебруар - понедељак
март - уторак
април - среда
мај - четвртак
јун - петак